Kortlægning af grundvandsmagasin ved Beder/Fulden.


I et område umiddelbart Nord for Beder by ønskede Beder-vandværk en kortlægning af grundvandsmagasinet.
Der var opstået problemer med okker i det nærliggende vandløb (Giberå) og den lokale vandboring havde store problemer med sulfat. Grundvandsspejlet var blevet sænket som følge af vandindvindingen, og teorien var at forureningen stammede fra iltet Pyrit.
Min opgave var ved hjælp af flere geofysisk metoder at kortlægge magasinet, for dels at se hvor store skaderne kunne være, og dels finde en blotning i magasinet, således at Pyritten eventuelt kunne iltes bort.
Desuden skulle målingerne bruges i kontrollen af andre geofysisk målemetoder, og indsættets i regionalt sammenhæng.
De brugte metoder var :


Måle området hedder Rokballe (map), og ligger umiddelbart nord for Beder by. Hovedparten af målingerne ligger i kilometer kvadratet UTM 575000 -621400.

Der er blevet foretaget flest målinger i det 1 * 2 km store område mellem Beder og Fulden, men også omkring selve Beder by er der foretaget målinger.

Området blev valgt til kalibrering mellem forskellige geofysiske målemetoder, fordi der i forvejen var lavet mange geologiske/geofysiske undersøgelser på stedet bl.a boringer.

Fra Beder vandværk var der en stor interesse for kortlægningen af grundvandsmagasinet.

Thorleif Dahlin (Lund, Sverige), udviklede fra 1989 til 1993, et kabel system, der måler med forskellige konfigurationer, i en Wenner opstilling. Figuren ovenfor viser data målt med dette udstyr, som blev lånt fra Lund. De forskellige farver viser modstanden i jorden. Rød er høj modstand, d.v.s i dette tilfælde sand. Den blå er ler

Det røde område angiver dermed grundvandsmagasinet i området.